معماری نرم افزار

مدل معماری میکروسرویس ها – خودمختاری سرویس

مفهوم Service Autonomy یا خودمختاری سرویس از مفاهیم اولیه معماری سرویس گرا می باشد. به طور کلی سرویسی خودمختار محسوب می شود که توانایی تصمیم گیری، کنترل و عملکرد کاملا مستقل بدون نیاز به دخالت یا همکاری سایر سرویس ها یا منابع بیرونی داشته باشد.

مقدمه ای بر مدل معماری میکروسرویس ها

مدل معماری میکروسرویس ها به نوعی پیاده سازی خاصی از معماری سرویس گراست که درآن سرویس ها به صورت سیستم های نرم افزاری مستقل، در کنار یکدیگر چیدمان شده اند تا در نگاهی بالاتر هدف تجاری محصول نهایی را به ثمر برسانند.