مقدمه ای بر مدل معماری میکروسرویس ها

مدل معماری میکروسرویس ها به نوعی پیاده سازی خاصی از معماری سرویس گراست که درآن سرویس ها به صورت سیستم های نرم افزاری مستقل، در کنار یکدیگر چیدمان شده اند تا در نگاهی بالاتر هدف تجاری محصول نهایی را به ثمر برسانند.